تحصیلات:

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،گرایش بازاریابی،دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات: