سمت:

دکتر سیروس معدندار  اساتید  رسانه‌های ورزشی کشور است .

کتابها:

رادیو و تلوزیون آموزشی

کارآفرینی و رسانه