تحصیلات:

استادیار و دکترای تخصصی علوم سیاسی دانشگاه تهران