تحصیلات:

دانش آموخته کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران

مقالات:

تاثیر مصرف انرژی و آلودگی محیط زیستبر رشد اقتصادی کشورهای سازمان همکاری اقتصادی