نمایش 1–6 از 251 نتیجه

نقد و ارزیابی کتاب اقتصاد تحریم، بررسی تحریم های اقتصادی در جهان، اقتصاد تحریم و پساتحریم در ایران

بدون امتیاز 0 رای

دغدغه نویسندگان در این کتاب ارائه تصویر روشنی از جایگاه تحریم ها در اقتصاد جهان و ایران و به تبع آن مکانیسم های اقتصادی اثر و پیامدهای آن بوده است.

0
رایگان!

سیاست پولی مقاومتی

بدون امتیاز 0 رای

چکیده مقاله:

باتشدید تحریم های غرب علیه ایران، اقتصاد کشور از تابستان سال جاری وارد یک دوران جدید شده است. شدت گرفتن تحریمها در دو بعد تجاری ومالی قابل تعریف است که به ترتیب در تحریم نفت و بانک مرکزی خلاصه میشود.

0
رایگان!

پرونده: لزوم تغییر رویکرد سیاست پولی در شرایط تحریم

بدون امتیاز 0 رای

چکیده مقاله:

با توجه به ورود اقتصاد کشور به یک وضعیت جدید در نتیجه تشدید تحریم ها غرب و قابلیت ها و پتانسیل های موجود بانک مرکزی در هدایت اقتصاد به بهترین و کم هزینه ترین نحو اولین گام بایستی اصلاح ساختار سیاستگذاری پولی در کشور باشد.

0
رایگان!

طراحی اوراق استصناع حمایت از تولید براساس یارانۀ ‌نقدی پرداختی به مردم

بدون امتیاز 0 رای

چکیده مقاله:

در ایران، پس از آزادسازی قیمت‌ها، خصوصا قیمت حامل‌های انرژی و کسب منابع مالی دولت در اثر اجرای عملی قانون هدفمندی یارانه‌ها، منابع حاصله جهت جبران افزایش مخارج خانوارها در اختیار مردم قرار‌ گرفت. اجرای این طرح در کنار سایر مشکلات اقتصادی از جمله تحریم‌های اقتصادی، سبب ایجاد شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور شده‌است. بنابراین، ضرورت طراحی الگوهایی برای خروج از این شرایط ضروری می‌نماید.

0
رایگان!

ارزیابی کارایی اقتصاد دانش با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی (ایران و کشورهای منطقه)

بدون امتیاز 0 رای

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی و ارزیابی کارایی کشورهای منتخب در زمینه اقتصاد دانش با استفاده از روش برنامه ریزی خطی پرداخته شده است. بدین منظور و با توجه به آنکه در ارزیابی کارایی اغلب از دو روش پارامتری و ناپارامتری استفاده می شود، در این مقاله با بهره گیری از روش ناپارامتری که بر پایه روشهای برنامه ریزی ریاضی و بطور اخص روش تحلیل پوششی داده ها استوار است.

0
رایگان!

رابطه علی شاخص مقاومتی و سرمایه گذاری در ایران: تحلیلی تجربی از اقتصاد مبتنی بر رویکرد مقاومتی

بدون امتیاز 0 رای

چکیده مقاله:

در این تحقیق ر ویکرد مقاومتی اقتصاد ایران به عنوان مدل دفاعی در برابر تحریمهای اقتصادی و در جهت تقویت و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بررسی می شود. اساس تحلیل ما با استفاده از رهیافت سری زمانی طی 1359 ) شناسایی مهم ترین متغیرهای اثرگذار و چگونگی عملکرد آنها در این الگوست.

0
رایگان!